0517-CWB_ramen

東京首間摘星拉麵店「 Tsuta蔦 」登港! 必吃鹽味清鮮湯底 |銅鑼灣食乜好|

香港人一向鍾情日本拉麵,皆因湯底、麵條、材料樣樣講究。好消息是,東京首間摘星的拉麵店「 Tsuta蔦 」即將登港,大家記得mark實開幕日子朝聖!今日記者就率先到店試食,即睇有咩咁巴閉!

最新吃喝玩樂資訊