feature雞

蘇民峰2017雞年運程 率先睇!肖雞嘅朋友…

肖雞整體運程

今年是犯太歲年,容易被悲觀情緒影響,凡事容易往壞處去想,所以宜多抽空外遊,或者上興趣班,有助減壓。不過幸好有兩顆吉星照著,分別有財運及權力提升。今年的是非亦會較多,容易得罪人而自己唔知,小心說話為上。

最新吃喝玩樂資訊