LINE 夏水禮潛艇出巡 免費派 海洋公園 入場券
LINE 夏水禮潛艇出巡 免費派 海洋公園 入場券

LINE 夏水禮潛艇出巡 免費派 海洋公園 入場券

LINE粉絲行街時記住四圍望,事關上星期六開始LINE 夏水禮潛艇已經喺唔同地方同大家影相兼玩遊戲,仲有禮物派添,人人有份!潛艇會去勻港九新界,26/7係最後一日,大家記得mark實日子!

Line 海洋公園 01
LINE FRIENDS 潛艇真身,大家認住啦 。

最新吃喝玩樂資訊