【Valentino平$8000】手袋格價網新功能!一眼睇晒至平手袋
【Valentino平$8000】手袋格價網新功能!一眼睇晒至平手袋

【Valentino平$8000】手袋格價網新功能!一眼睇晒至平手袋

Shopping要shop得精明才最開心,買名牌手袋當然也不例外。與其逐間店舖格價,小編更喜歡坐定定,上手袋格價網,睇晒不同網店的手袋價錢,一次過找出最抵買的款式!手袋格價網Witty Kelly最近推出了新功能「Witty Buys」,一次過列出不同網店名牌手袋的價格相差多少、哪家網店最抵,一目了然。另外亦有手袋「減價區」,精明的你一定找到最平價格入手!

撰文:betsy 圖片:Witty Kelly

最新吃喝玩樂資訊